Polityka Prywatności

Values Unlimited Foundation » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Fundacji Values Unlimited

1. INFORMACJE PRAWNE

1.1 Prywatność Twoich danych osobowych jest dla nas kluczowa. Niniejsza polityka
prywatności (zwana “Polityką Prywatności”) obejmuje i ma na celu pomóc Ci zrozumieć, w
jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone na Twój temat podczas przeglądania
naszej strony internetowej lub gdy podajesz swoje dane za pośrednictwem naszej
strony/stron internatowych.

1.2 FUNDACJA VALUES UNLIMITED, adres: ul. Leszno 8/1, 01-192 Warszawa, zarejestrowana
w Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0001031638,
NIP: 5273052493, REGON: 525076301 działać będzie jako administrator twoich danych
osobowych dla celów wyszczególnionych w części 3. niniejszego dokumentu.

1.3. W obecnej chwili nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego
wyznaczenia informacja będzie dostępna w naszej stronie.

2. GROMADZENIE INFORMACJI
2.1 Gromadzimy dane osobowe, które zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, a w
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane "RODO"),
zawierają informacje, które mogą służyć do zidentyfikowania Twojej osoby: imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail jak również dane osobowe wskazane w punkcie 4 (zwane dalej
"Dane Osobowe").

Informacje, które nam przekazujesz:

2.2 Możesz zostać poproszony o przekazanie nam wybranych Danych Osobowych za
pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie/stronach internetowych oraz/lub
kiedy zwracasz się do nas z prośbą o kontakt oraz/lub podczas wybranych wydarzeń, dla
celów wyszczególnionych w części 3. niniejszego dokumentu. Dane Osobowe, które nam
powierzasz mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, oraz wszelkie inne
informacje, które nam przekazujesz przeglądając stronę internetową lub kontaktując się z
nami.

2.3 Możemy gromadzić Twoje dane kiedy odwiedzasz naszą stronę, przesyłasz zapytanie za
pośrednictwem naszej strony/stron, przesyłasz formularz rejestracyjny opon lub kiedy
nawiązujesz z nami kontakt.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
3.1 Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

(i) umożliwienie rejestracji na naszej stronie/stronach internetowych;

(ii) udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie;

(iii) udzielenie informacji, o które prosiłeś,

(iv) umożliwienie wzięcia udziału w wybranych aktywnościach, wydarzeniach, inicjatywach
lub konkursach.

(v) umożliwienia przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny zgodnie z punktem 4 poniżej

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych na potrzeby wymienione w części 3. jest
konieczne, aby spełnić Twoje żądanie, dlatego też nie jest wymagana Twoja uprzednia zgoda.

3.2 Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe także dla celów marketingowych jednak
wymaga to Twojej wcześniejszej odrębnej zgody.

3.3 Przekazanie nam przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne na
potrzeby opisane w niniejszej części 3.; w przypadku, kiedy nie przekażesz nam swoich
Danych Osobowych, uniemożliwisz nam podjęcie działań w celu realizacji zadań
wymienionych w powyżej.

4. PRZYJMOWANIE DAROWIZN PIENIĘŻNYCH
Fundacja poprzez Serwis umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących usług:
a) zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Fundację, w szczególności
dotyczącymi jej działań statutowych i aktualnych akcji pomocy potrzebującym;
b) kontaktowania się z Fundacją;
c) dokonywania wpłat (darowizn) za pośrednictwem płatności online „Przelewy24” na
warunkach określonych w Regulaminie operatora płatności – spółki PayPro S.A.
Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
Fundacja udostępnia w ramach Serwisu aktualną listę metod umożliwiających dokonywanie
płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
W ramach płatności online można dokonać płatności według następujących metod:
a) internetowego przelewu bankowego;
b) karty płatniczej debetowej lub kredytowej.
Wszelkie należności przekazywane na rzecz Fundacji za pośrednictwem płatności online
muszą być wyrażone w walucie polskiej – złoty (PLN).
Przyjęcie od Ciebie wpłaty pieniężnej wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych jako
darczyńcy. Musimy zapisać daną wpłatę w naszych systemach informatycznych oraz ująć ją
odpowiednio w naszej dokumentacji księgowo-podatkowej. Ponadto, analizujemy wybrane
dane w celu zapobiegania oszustwom związanym z wpłatami lub w celu ustalenia, czy w
danym przypadku doszło do takiego oszustwa, oraz bronimy się przed ewentualnymi,
nieuzasadnionymi żądaniami lub sami dochodzimy uzasadnionych roszczeń.
W ramach procesu obsługi wpłat (darowizn), udostępniamy darczyńcom możliwość pobrania
potwierdzeń otrzymania przez nas darowizny oraz rozpatrujemy ewentualne reklamacje,
wnioski i zapytania ze strony darczyńców lub dotyczące darowizn.
W zależności od wybranego przez Ciebie jako darczyńcę kanału płatności, przetwarzamy
Twoje dane takie, jak:

i. imię i nazwisko,
ii. informacje o firmie (przedsiębiorstwie),
iii. adres,
iv. numer rachunku płatniczego, nazwa podmiotu, który go prowadzi (np. banku),
v. adres e-mail,
vi. numer telefonu,
vii. adres IP,
viii. alfanumeryczny identyfikator darowizny nadany przez dostawcę usług płatniczych,

ix. kwota i waluta darowizny,
x. czas autoryzacji płatności (darowizny pieniężnej) przez dostawcę usługi płatniczej,
xi. informacje podane w tytule wpłaty,
xii. podpis i opis darczyńcy
xiii. wybrane dane karty płatniczej, są one różne w zależności od dostawcy usługi
płatniczej,
xiv. dane osobowe objęte treścią reklamacji, wniosków, zapytań dotyczących umów
darowizny,
xv. inne dane przekazane nam w ramach ewentualnej reklamacji, wniosku, zapytania.
W zakresie danych analizowanych w celu zapobiegania oszustwom lub w celu ustalenia, czy
w danym przypadku doszło do oszustwa, przetwarzane mogą być wszystkie dane dotyczące
danej transakcji płatniczej (patrz wyżej) lub Konta, a ponadto informacje o 3-D Secure.
Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli nie podasz nam danych, które wskazaliśmy jako
wymagane w ramach określonego kanału płatności lub które w ten sposób oznaczył nasz
partner (np. dostawca usługi płatniczej), nie będziesz mógł dokonać darowizny.
Podstawy prawne przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzamy w oparciu o następujące
podstawy prawne:
 prawidłowa realizacja zawartych z darczyńcami umów darowizny, w tym
udostępnianie potwierdzeń otrzymania darowizny oraz rozpatrywanie reklamacji,
wniosków, zapytań dotyczących umów darowizny,
 wykonywanie przez Fundację obowiązków prawnych, w tym prowadzenie wymaganej
dokumentacji księgowej i podatkowej,
 realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym: przesyłanie do
darczyńców wiadomości mailowych o możliwości uzyskania potwierdzenia
otrzymania darowizny przez Fundację; analizowanie danych w celu zapobiegania
oszustwom lub w celu ustalenia, czy w danym przypadku doszło do oszustwa, oraz
ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
Twoja zgoda, jeśli, np. podajesz nam swoje dane fakultatywnie, np. w celu umieszczenia ich
na potwierdzeniu otrzymania darowizny.
Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: Twoje dane przetwarzamy przez okres
realizacji zawartej umowy darowizny lub cofnięcia zgody albo uwzględnienia Twojego
sprzeciwu (w zależności od podstawy przetwarzania danych), a ponadto przez okresy:
 przedawnienia ewentualnych roszczeń (6 pełnych lat kalendarzowych);
 przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, wynikające z przepisów
prawa (5 pełnych lat kalendarzowych + 1 rok z uwagi na okres przedawnienia
zobowiązań podatkowych);
 w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnianiem
darczyńcom możliwości pobrania potwierdzeń otrzymania darowizn przez Fundację
okres retencji wynosi 6 pełnych lat kalendarzowych (możliwość wygenerowania
potwierdzenia otrzymania darowizn za lata poprzednie).

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

5.1 Możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe zgodnie z przepisami prawa lub jak poniżej:

(a) Stronom Trzecim (Usługodawcom, Dostawcom). W przypadku, kiedy Twoje Dane
Osobowe zostały przekazane w celu wzięcia udziału w aktywnościach, wydarzeniach,
inicjatywach lub konkursach, mogą być one przetwarzane przez usługodawców i/lub firmy
ubezpieczeniowe. Wspomniane Strony Trzecie podlegają umowom o zachowaniu poufności
oraz innym przepisom prawa zakazującym im wykorzystanie przekazanych przez nas
informacji do jakichkolwiek celów innych niż wykonanie operacji ściśle związanych z
realizacją określonego zadania, chyba że wprost wyraziłeś zgodę lub udzieliłeś wcześniej
pozwolenia do wykorzystania danych w innych celach. Strony Trzecie działać będą, jeśli nie
stwierdzono inaczej, jako Procesorzy Danych Osobowych.

(b) Jak dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa. W określonych sytuacjach, na
podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego, wezwania do stawiennictwa, dochodzenia
rządowego lub w innych okolicznościach określonych prawnie, możemy być zobligowani do
przekazania Twoich Danych Osobowych. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo zgłoszenia do
właściwych organów wszelkich działań, które uważamy, w dobrej wierze, za bezprawne lub
naruszające obowiązujące przepisy. Możemy ujawnić określone Dane Osobowe, jeśli w
naszym przekonaniu takie ujawnienie jest konieczne w celu ochrony praw, własności i
bezpieczeństwa innych i naszego własnego lub w celu wykrycia, zapobiegania lub innego
odniesienia się do oszustwa, bezpieczeństwa czy problemów technicznych.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA W CELACH MARKETINGOWYCH
Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej
oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na
przetwarzanie danych osobowych lub do czasu ustania obowiązku prawnego
przechowywania informacji.

8. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 prawo do wycofania zgody,
 prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe poniżej)

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE
Twoje Dane Osobowe będą przechowywane na serwerach IT zarejestrowanych w Unii
Europejskiej.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON TRZECICH
Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności publikowane na innych stronach
internetowych lub w aplikacjach i rekomendujemy zapoznanie się ze wszystkimi stosownymi
zasadami, warunkami i politykami prywatności udostępnionymi przez strony trzecie zanim
przekażesz im informacje na swój temat.

12. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z Polityką Prywatności lub jeśli chcesz
sprawdzić lub edytować swoje Dane Osobowe lub poprosić o usunięcie Danych Osobowych
przechowywanych w naszych bazach danych i aktywnie wykorzystywanych, prosimy o
kontakt na adres email: kontakt@valuesunlimited.org